Regulamin, dostawa, płatności

Regulamin
§ 1 Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym zlokalizowanym na platformie internetowej www.qule.pl.

W dalszej części Regulaminu osoba zamierzająca dokonać zakupu towaru w naszym sklepie internetowym określona została jako „Klient”. Zakup towarów w naszym sklepie internetowym może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług naszego sklepu internetowego.

§ 2 Oferowany towar i cena

Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez nasz sklep za pośrednictwem www.qule.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez nasz sklep. W przypadku zakupu określonego towaru Klient uzyska informację o oferowanym towarze, w tym jego nazwę, określenie producenta lub importera, znak zgodności, adnotację o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT. Cena nie zawiera kosztów transportu/przesyłki.

§ 3 Przebieg transakcji

1. W celu dokonania zakupu określonego towaru w naszym sklepie internetowym, Klient wysyła formularz zakupu za pośrednictwem platformy www.qule.pl, jednocześnie następuje automatyczna rejestracja Klienta. Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania.
2. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, w którym Klient podaje następujące dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres email,
 3. numer telefonu
 4. dane adresowe do wysyłki.

3. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta:

 1. potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta,
 2. w przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

4.Klient i sklep związani są ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

5. Korektę do swojego zamówienia Klient może wprowadzać tylko do momentu wysłania przez sklep towaru do Klienta. W wypadku opłaconego zamówienia sklep zwraca wpłacone pieniądze.

Z chwilą potwierdzenia przez sklep internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji (co nastąpi w formie przesłania Państwu informacji elektronicznej) dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sklepem a Klientem.

§ 4 Formy płatności za towar i wysyłka

Możliwe są następujące formy płatności:

 1. przelewem bankowym (przedpłata),
 2. szybkim przelew za pośrednictwem Trasnsferuj.pl (przedpłata),
 3. kartą za pośrednictwem Transferuj.pl, Paypal (przedpłata),
 4. za pobraniem, z chwilą dostarczenia przesyłki z towarem.

W momencie dodawania karty do PayPal następuje autoryzacja karty, widoczna na jej saldzie jako tymczasowa blokada kwoty 1 USD (lub równowartości w PLN). Ma to na celu sprawdzenie, czy dana karta istnieje i czy jest aktywna. Blokada nie jest obciążeniem karty i powinna zostać zdjęta przez wystawcę karty w ciągu kilku dni.

Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie wysyłamy do Państwa wybrany produkt w ciągu 2-4 pełnych dni kalendarzowych, w przypadku indywidualnych zamówień okres wysyłki jest ustalany indywidualnie z Klientem za pośrednictwem firmy e-paka i współpracujących z nią firm kurierskich. poczty elektronicznej.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty poprzez doręczenie towaru za pobraniem ceny, dokonujemy wysyłki w ciągu 3 pełnych dni kalendarzowych po zaakceptowaniu zamówienia Klienta.

Towar zamówiony w naszym sklepie internetowym dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty wysyłki są następujące: 

 • przesyłka kurierem: 13,90 zł,

 • przesyłka kurierem za pobraniem: 19,90 zł,

 • przesyłka do krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii: 55 zł

Koszty wysyłki są podawane podczas składania zamówienia.

Wraz z produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

 1. imię i nazwisko/firmę,
 2. adres zamieszkania/siedziby,
 3. numer NIP (w przypadku firm)
 4. numer zamówienia,
 5. adres korespondencyjny.

W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braku.

Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie nas poinformować.

§ 5 Zwrot towaru

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), Klient  ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania dziesięciodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Korzystanie ze wzoru jest fakultatywne.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 6. dostarczania prasy,
 7. usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres:Qule.pl, Aleja Solidarności 95/99/105, 00-144 Warszawa. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, koszty zwrotu produktu pokrywa Klient.

5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Sklep dokona zwrotu wpłaconych kwot, w tym ceny za towar i pobrane koszty wysyłki, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

§ 6 Procedura gwarancyjna

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego produktu z umową, Klient może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.  nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Reklamacje dotyczące zamówionych produktów mogą być składane drogą mailową na adres kontakt@qule.pl lub za pomocą listu poleconego wysłanego na adres Qule.pl, Aleja Solidarności 95/99/105, 00-144 Warszawa.

3. Wnosząc reklamację prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, ID zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

4. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży, Klient ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeśli  Klient z powodu nadmiernych kosztów nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

5. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

6. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

7. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z umową. Jeżeli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 4, sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

§ 7 Polityka prywatności

1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

 

4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

 1. zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
 2. doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie,
 3. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,
 4. zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez sklep,
 5. przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

5. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze sklepem.

6. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia, konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora. 
Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować logując się na swoje konto w sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

7. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są  firmie e-paka i współpracującym firmom kurierskim.

8. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

9. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie.

10. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

11. W sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu sklepu, system sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies.

12. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy sklepem a Klientem.

13. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

 1. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy sprzedaży.
 2. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 3. treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
§ 8 Wymogi techniczne

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze sklepu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

 1. łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze,
 2. procesor  800  MHz lub o  wyższych parametrach,
 3. pamięć RAM – 128 MB,
 4. system operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Mac OS X
 5. włączona akceptacja plików cookies oraz skryptów JavaScript

2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępach 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

4. Witryna sklepu dostosowana jest do rozdzielczości ekranu 960px.

§ 9 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Dostawa

 

Zakupione towary wysyłamy w ciągu 1-3 pełnych dni roboczych od wpłaty.

Orientacyjny termin dostarczenia przesyłki przez kuriera:

1)      1 -2 dni roboczych w przypadku paczki krajowej,

2)      3-5 dni roboczych w przypadku paczki do krajów UE.

 

Koszt wysyłki :

1)      przesyłka kurierska w kraju 13,90 zł,

2)      wysyłka za pobraniem 19,90 zł,

3)      Unia Europejska plus Norwegia, Szwajcaria, Islandia  55 zł.

 

Niestety nie mamy opcji odbioru osobistego.

 
 

Przekazanie środków za pobraniem 

Jak to działa?

Wybierasz opcję przesyłka za pobraniem przy składaniu zamówienia, płacisz kurierowi przy odbiorze towaru.

Dla kogo?

Wygodna opcja dla osób bardzo wrażliwych na punkcie bezpieczeństwa zakupów internetowych.

 

Płatność szybkim przelewem internetowym

Jak to działa?

Płacisz przelewem poprzez system transferuj.pl, a my od razu otrzymujemy środki i możemy przygotowywać produktdo wysyłki.

Dla kogo?

Dla tych którzy chcą zapłacić od razu choć może środki będą mieć później.

 

Płatność kartą  kredytową lub debetową

Jak to działa?

Płacisz przelewem poprzez system transferuj.pl i Paypal.com, a my od razu otrzymujemy środki i możemy zabierać się do wysyłki

Dla kogo?

Dla tych którzy chcą zapłacić od razu choć może środki będą mieć później.